บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) สามารถนำไปใช้โดยสารเรือ โดยไม่จำเป็นต้องประทับตราหรือตรวจสอบเพิ่ม เพียงแค่แสดงบัตร Tell-Pass และแสดงเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0