จำนวนวันที่เลือกใช้บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) จะต้องเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0