บัตร Swiss Half Fare Card มีอายุการใช้งาน 1 เดือน และไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ โปรดทราบ ส่วนลดในบางครั้งอาจน้อยกว่า 50% เนื่องจากเป็นราคาขั้นต่ำที่จองไว้แล้ว (เช่น การเดินทางระยะสั้น เครือข่ายการคมนาคมในตัวเมือง)

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0