สามารถใช้ได้, บัตร”Lake Geneva-Alps”(ทะเลสาปเจนีวา-แอลป์) สามารถใช้จากสนามบินเจนีวาได้ (GVA)

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0