บัตร Tell-Pass เป็นบัตรโดยสารแบบบุคคล ไม่สามารถโอนให้คนอื่นมาให้แทนได้

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0