รถไฟบนภูเขา ส่วนใหญ่จะให้ส่วนลด 50% จากบัตร Swiss Half Fare Card แต่จะไม่ได้ลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0