บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) ครอบคลุมการเดินทางบางส่วนจากสนามบินซูริกไปยังลูเซิร์นเท่านั้น นั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้ตั๋วปกติเพิ่มเติมจาก Zurich (ซูริค) สนามบิน ไปยัง Zug (ซูก) และเดินทางต่อจากที่นั่นด้วยบัตรผ่าน Tell-Pass (เทล-พาส) ไปยัง Lucerne. (ลูเซิร์น)

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0