บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) เป็นตั๋วโดยสารแบบบุคคล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นมาใช้แทนได้

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0