บัตรแบบภูมิภาค”Bernese Oberland”(เบอร์นีส โอเบอร์) สามารถซื้อได้ในช่วงเวลา 3 วัน 4 วัน 6 วัน 8 วัน หรือ 10 วัน ติดต่อกันเท่านั้น

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0