สามารถแลกเปลี่ยน Local Pass ที่ซื้อมาเป็น Regional Pass ได้ เพื่อใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิม

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0