ไม่รวมค่าบริการรับส่งจากสนามบินซูริก/สนามบินเจนีวา/บาเซิล-มูลเฮาส์ ซึ่งคุณจะต้องซื้อตั๋วไปเบิร์นหรือลูเซิร์นเอง

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0